Showing posts with label Gujarati Drama.Vaat bahar jay nahi. Show all posts
Showing posts with label Gujarati Drama.Vaat bahar jay nahi. Show all posts

Vaat Bahar Jay Nahi - Gujarati Natak 

Vaat bahar jay nahi - Gujarati Natak


Cast & Crew

Cast

  1. SIDDHARTH RANDERIA
  2. PRANOTI PRADHAN
  3. ROHINTAN CHESAM
  4. PURVI VYAS
  5. TEJAL VYAS
  6. RAJESH KHATRI

Directors

  1. SIDDHARTH RANDERIA

Producers

  1. SIDDHARTH RANDERIA

Writers

  1. PRAVIN SOLANKI/ DILIP PRABHAVLKAR