Gujarati Koi Bole Nahin Barabar- Purushottam Upadhyay

Purushottom Upadhyay live n Bhavnagar January 2010. Lyrics: Avinash Vyas.

1 comment: