Showing posts with label Bahar Av Tari Bairi Batavu. Show all posts
Showing posts with label Bahar Av Tari Bairi Batavu. Show all posts

Bahar Av Tari Bairi Batavu (Gujarati Drama)Album -- Bahar Av Tari Bairi Batavu
Producer -- Gira Shah
Co -- Producer -- Kamlesh Bhupatani (Chaku)
Director -- Jaydeep Shah
Writter -- Anil Mehta
Music -- Tejash Shah
Artist -- Jaydeep Shah, Meera Acharya, Durva, Aastha, Kosha Munshi, Amit Bhatt, Kaushal Shah, Pravin Nayak, Sameer Rajda, Arsh, Shashi Gaur, Rahul Divan.