Showing posts with label gujarati natak- Bahar Av Tari Bairi Batavu-. Show all posts
Showing posts with label gujarati natak- Bahar Av Tari Bairi Batavu-. Show all posts

Bahar Av Tari Bairi Batavu (Gujarati Drama)Album -- Bahar Av Tari Bairi Batavu
Producer -- Gira Shah
Co -- Producer -- Kamlesh Bhupatani (Chaku)
Director -- Jaydeep Shah
Writter -- Anil Mehta
Music -- Tejash Shah
Artist -- Jaydeep Shah, Meera Acharya, Durva, Aastha, Kosha Munshi, Amit Bhatt, Kaushal Shah, Pravin Nayak, Sameer Rajda, Arsh, Shashi Gaur, Rahul Divan.