Showing posts with label manhar udas-anurag album.Ek Raja Ae Ek rani ne Avu ek Farman karyu - Gazal By Manhar Udas - from Anuraag Album. Show all posts
Showing posts with label manhar udas-anurag album.Ek Raja Ae Ek rani ne Avu ek Farman karyu - Gazal By Manhar Udas - from Anuraag Album. Show all posts

Ek Raja Ae Ek rani ne Avu ek Farman karyu - Gazal By Manhar Udas - from Anuraag Album

Ek Raja Ae Ek rani ne Avu ek Farman karyu - Gazal By Manhar Udas - from Anuraag Album